„Доставка на зимно и лятно работно облекло и на зимни и летни работни обувки, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“ | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на зимно и лятно работно облекло и на зимни и летни работни обувки, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“, разделена на 2 (две) обособени позиции, както следва:

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. Доставка на лятно и зимно работно облекло.
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. Доставка на летни и зимни работни обувки, мъжки/дамски.
 
 
Уникален  номер в Портала на обществените поръчки:  00220-2016-0002
 
Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес:  www.vikblg.com
 
Решение за откриване на процедурата | Публикувано на 30.05.2016г.
 
Обявление за обществената поръчка | Публикувано на 30.05.2016г.
 
Документация за участие в процедурата | Публикувано на 30.05.2016г.
 
Разяснение | Публикувано на 08.06.2016 г.
 
Разяснение 2 | Публикувано на 10.06.2016 г.
 
Протокол 1 | Публикувано на 18.07.2016 г.
 
Протокол 2 | Публикувано на 17.08.2016г.
 
Протокол 3 | Публикувано на 12.09.2016г.
 
Протокол 4 | Публикувано на 21.09.2016г.
 
Протокол 5 | Публикувано на 18.10.2016г.
 
Протокол 6 | Публикувано на 03.11.2016г.
 
Протокол 7 | Публикувано на 15.12.2016г.
 
Доклад | Публикувано на 15.12.2016г.
 
Решение | Публикувано на 15.12.2016г.
 
Комисията определи дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 21.10.2016 г., 11:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.