ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ | Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Услугите, извършвани от техническия отдел на ВиК ЕООД – Благоевград, осигуряват пълно съгласуване между дейностите по проучване, проектиране и изграждане на съоръжения и инсталации, чиято употреба изисква експертна оценка и контрол от страна на дружеството, съобразно нормативната уредба на Република България и Европейския съюз.

Заявления за услуги извършвани от Технически отдел към „ВиК” ЕООД – Благоевград:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно предоставяне на данни за прединвестиционно проучване и условия за проектиране на техническа инфраструктура – В и К и други мрежи.

2. ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите (съгласно изискванията на Наредба № 4 на МРРБ/14.09.04 г., обн. ДВ, бр. 88/08.10.04 г., изм. и доп. бр. 70/03.09.2019 г.).

3. ЗАЯВЛЕНИЕ за проверка готовността на обекта / по отношение на част ВиК/ да бъде въведен в експлоатация и сключване на окончателен договор за предоставяне услугите ВиК – за физически лица.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ за проверка готовността на обекта / по отношение на част ВиК/ да бъде въведен в експлоатация и сключване на окончателен договор за предоставяне услугите ВиК – за юридически лица.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ за проверка на инвестиционен проект за сградни ВиК отклонения (съгласно чл. 146, ал. 3 от Наредба № 4 на МРРБ/14.09.04 г., обн. ДВ, бр. 88/08.10.04 г., изм. и доп. бр. 70/03.09.2019 г.).

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за разглеждане и съгласуване на проект.

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно съгласуване на скица.

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за изграждане на сградно канализационно отклонение по одобрен проект.

9. ЗАЯВЛЕНИЕ за изграждане на сградно водопроводно отклонение по одобрен проект.

10. ЗАЯВЛЕНИЕза предоставяне на предварителни данни за налични ВиК мрежи до имот или във връзка с изготвяне на устройствен план.

11. ЗАЯВЛЕНИЕза сключване на договор за присъединяване към ВиК мрежите.

12. ЗАЯВЛЕНИЕза сключване на договор за предоставяне на услуга по временно водоснабдяване на строителна площадка по време на строителството.

Ценоразпис на предлаганите услуги може да изтеглите от тук.