ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ

Информация за клиенти на ИЛПОВ при "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград: В условията на пандемия приемът на проби от ИЛПОВ се осъществява при спазване на строги мерки за безопасност, извън лабораторията, на входа на ПСПВ или ПСОВ. Задължително е носене на предпазна маска и спазване на дистанция.

Изпитвателна лаборатория за питейни и отпадъчни води /ИЛПОВ/ при „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава Сертификат Рег. №262 ЛИ от 05.07.2022 г., валиден до 05.07.2026 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”.

СЕРТИФИКАТ

Офис 1 извършва вземане на проби и анализ на питейни, повърхностни, подземни води и води от плувни басейни.
Адрес: Пречиствателна станция за питейни води
с. Дъбрава, общ. Благоевград
тел. 0885 590 290 Ръководител ИЛПОВ, 0885 437 070 Зам. ръководител ИЛПОВ, офис 1
e-mail: ilpov_1@abv.bg

Офис 2 извършва вземане на проби и анализ на отпадъчни води.
Адрес: Пречиствателна станция за отпадъчни води
м. Рибарниците, землище на Благоевград
тел. 0889 57 08 70 Зам. ръководител ИЛПОВ, офис 2
e-mail: ilpov_2@abv.bg

Заявление за възлагане на лабораторни услуги

Обща оферта на услугите от 18.07.2022г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗЕМАНE НА ПРОБА Офис 1

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗЕМАНE НА ПРОБА Офис 2

ЛИСТ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТ

Лабораторията документира процеса за регистриране, анализиране и обработване на жалби, когато жалбата се отнася до лабораторните дейности, за които тя е отговорна. Лабораторията носи отговорност за всички решения на всяко ниво от процеса за обработване на жалби.

Процедура за ЖАЛБИ

В случай, че пробовземането е извършено лично от клиента, ИЛПОВ не носи отговорност за представителността на изпитваната проба и надеждността на резултата от изпитване.

ИЛПОВ препоръчва вземането на проба да се извършва от квалифициран пробовземач, служител на лабораторията.