60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ

Изпитвателна лаборатория за питейни и отпадъчни води /ИЛПОВ/ при „Водоснабдяване и канализация” ЕООД е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава Сертификат Рег. №262 ЛИ / 31.05.2018 г., валиден до 31.05.2022 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”.

СЕРТИФИКАТ

Качество на водата за питейно-битови цели на гр. Благоевград за 2018г.

Офис 1 извършва вземане на проби и анализ на питейни, повърхностни, подземни води и води от плувни басейни.
Адрес: Пречиствателна станция за питейни води
с. Дъбрава, общ. Благоевград
тел. 0885 590 290 Ръководител лаборатория
e-mail: ilpov_1@abv.bg

Офис 2 извършва вземане на проби и анализ на отпадъчни води.
Адрес: Пречиствателна станция за отпадъчни води
м. Рибарниците, землище на Благоевград
тел. 0889 57 08 70 Зам. ръководител лаборатория
e-mail: ilpov_2@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗЕМАНE НА ПРОБА Офис 1

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗЕМАНE НА ПРОБА Офис 2

В случай, че пробовземането е извършено лично от клиента, ИЛПОВ не носи отговорност за представителността на изпитваната проба и надеждността на резултата от изпитване.

ИЛПОВ препоръчва вземането на проба да се извършва от квалифициран пробовземач, служител на лабораторията.