60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ

Изпитвателна лаборатория за питейни и отпадъчни води /ИЛПОВ/ при „Водоснабдяване и канализация” ЕООД е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава Сертификат Рег. №262 ЛИ / 31.05.2018 г., валиден до 31.05.2022 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”.

СЕРТИФИКАТ

Качество на водата за питейно-битови цели на гр. Благоевград за 2018г.

Офис 1 извършва вземане на проби и анализ на питейни, повърхностни, подземни води и води от плувни басейни.
Адрес: Пречиствателна станция за питейни води
с. Дъбрава, общ. Благоевград
тел. 0885 590 290 Ръководител лаборатория
e-mail: ilpov_1@abv.bg

Офис 2 извършва вземане на проби и анализ на отпадъчни води.
Адрес: Пречиствателна станция за отпадъчни води
м. Рибарниците, землище на Благоевград
тел. 0889 57 08 70 Зам. ръководител лаборатория
e-mail: ilpov_2@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗЕМАНE НА ПРОБА Офис 1

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗЕМАНE НА ПРОБА Офис 2

В случай, че пробовземането е извършено лично от клиента, ИЛПОВ не носи отговорност за представителността на изпитваната проба и надеждността на резултата от изпитване.

ИЛПОВ препоръчва вземането на проба да се извършва от квалифициран пробовземач, служител на лабораторията.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow