ПРОДАЖБИ И ИНКАСО | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ И ИНКАСО

АКТУАЛНИ ЦЕНИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.01.2023г.

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Като Физическо лице, за да си откриете нова партида трябва да представите заявление за откриване на партида за граждани по образец тук и копие на документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно ползване). При представителство е нужно да носите и копие от нотариално заверено пълномощно. При новостроящи сгради трябва да представите и копие от разрешително за строеж.

Като Наемател трябва да представите заявление за откриване на партида за граждани по образец тук, копие от договора за наем и Декларация – съгласие по чл. 2 ал.3 от ОУ по образец тук.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ако сте Юридическо лице необходими документи, които следва да представите във ВИК за откриване на нова партида са заявление за откриване на партида за фирми по образец тук, копие от документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно право), копие от разрешително за строеж и копие от документ за актуална съдебна регистрация.

Заявление за промяна на партида на потребители на ВиК услуги може да изтеглите от тук. Завлението се придружава от копие на документ, удостоверяващ правото на собственост.

При юридически лица и копие от документ за актуална регистрация.

Всички необходими документи се представят по местонахождение на обекта в населеното място към съответния район на „ВиК Благоевград” ЕООД.

Важно за всички НЕОБИТАЕМИ имоти!

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград УВЕДОМЯВА своите абонати, че съгласно чл. 5. т. 13 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператора, всеки абонат, собственик на необитаем имот е задължен да подаде в офис на Дружеството писмено заявление за необитаемост на имота, като посочи от кога и за какъв период от време същият няма да бъде използван. За имотите без подадена декларация след 01.01.2018 г. за необитаемост и неосигурен достъп за отчет на измервателното устройство, ще бъдат начислявани количества вода съгласно чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. За водомерите с дистанционно отчитане подаване на декларация не се изисква. Декларацията за необитаемост на имота можете да изтеглите от тук.

Споразумение за титуляр по партида.

ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД предлага нов начин за получаване на месечните Ви фактури чрез системата Efaktura.bg. Системата дава възможност на потребителите безплатно да получават, преглеждат, потвърждават получаването на електронни документи. Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури, представяни чрез системата на Efaktura.bg, отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. За получаване на електронна фактура е необходимо да ни предоставите валиден електронен пощенски адрес (email), който ще служи за индивидуализирането Ви и за достъп до потребителския Ви профил в системата Efaktura.bg Е-мейла може да заявите писменно на каса на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД.

Заявлението за отказ от хартиена фактура може да изтеглите от тук.

ГРАФИК ЗА ОТЧЕТ НА АБОНАТИТЕ ПО РАЙОНИ:

1.РАЙОН БЛАГОЕВГРАД

2.РАЙОН РАЗЛОГ

3.РАЙОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

4.РАЙОН СТРУМА

ТЕЛЕФОНИ НА ИНКАСАТОРИТЕ ЗА РАЙОН БЛАГОЕВГРАД И СИМИТЛИ

ТЕЛЕФОНИ НА ИНКАСАТОРИТЕ ЗА РАЙОН РАЗЛОГ

ТЕЛЕФОНИ НА ИНКАСАТОРИТЕ ЗА РАЙОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ТЕЛЕФОНИ НА ИНКАСАТОРИТЕ ЗА РАЙОН СТРУМА