ЗОП – Oхрана на обекти и имущество, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Oхрана на обекти и имущество, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет:
Oхрана на обекти и имущество, собственост на „Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград”. 
Уникален номер на процедурата в Портала на обществените поръчки: 00220-2015-0007.

 

Решение за откриване на процедурата | Уникален номер в РОП: 672812 | Публикувано на 22.06.2015г.

Обявление за обществената поръчка | Уникален номер в РОП: 672821 | Публикувано на 22.06.2015г.

Документация за участие в процедурата | Публикувано на 22.06.2015г.

 

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в настоящото електронно досие на поръчката, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

 

Протокол 1 от работата на комисията | Публикувано на 12.09.2015г.

 

Протокол 2 от работата на комисията | Публикувано на 12.09.2015г.

 

Протокол 3 от работата на комисията | Публикувано на 09.10.2015г.

 

Комисията определи дата и час за публично отваряне на плик №3 с ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 15.10.2015 година, 13:30 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

 

Протокол 4 от работата на комисията | Публикувано на 20.10.2015г.

 

Решение | Публикувано на 20.10.2015г.

 

Договор | Публикувано на 12.01.2016г.