ЗОП – Изпълнение на строително монтажни работи по направа на хидроизолация по под и стени на стоманобетонови резервоари за питейно водоснабдяване, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Изпълнение на строително монтажни работи по направа на хидроизолация по под и стени на стоманобетонови резервоари за питейно водоснабдяване, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи по направа на хидроизолация по под и стени на стоманобетонови резервоари за питейно водоснабдяване, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград” съгласно Закона за обществените поръчки

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2016-0001.

 

Решение за откриване на процедурата | Публикувано на 14.01.2016г.

Обявление за обществената поръчка | Публикувано на 14.01.2016г.

Документация за участие в процедурата | Публикувано на 14.01.2016г.

 

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

 

Протокол 1 | Публикувано на 16.02.2016г.

 

Комисията определи дата и час за публично отваряне на плик №3 с ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 09.03.2016 г., 13:30 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.| Публикувано на 02.03.2016г.

 

Протокол 2 | Публикувано на 10.03.2016г.

 

Протокол 3 | Публикувано на 11.03.2016г.

 

Решение | Публикувано на 11.03.2016г.

 

Договор | Публикувано на 01.04.2016 г.