ПП – Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград на абонатите на Дружеството | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград на абонатите на Дружеството

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград на абонатите на Дружеството”, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя”;
Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги по предварително разпечатани фактури в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя и регистриране на инкасираните фактури в съвместим обмен на данни”;
Обособена позиция № 3: „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя”;
Обособена позиция № 4: „Инкасиране на суми за ВиК услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции”.
Дата, място и час на отваряне на офертите – 07.03.2016 г., 11:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.
Публичната покана е достъпна на портала на обществените поръчки и е публикувана под №. 9050666.

Документация за участие | Публикувано на 22.02.2016г.

 

Протокол от работата на комисията | Публикувано на 15.03.2016г.

Протокол №2 от работата на комисията | Публикувано на 29.03.2016г.

 

ДОГОВОР ПО 1-ВА ПОЗИЦИЯ | Публикувано на 22.04.2016г.

ДОГОВОР ПО 2-РА ПОЗИЦИЯ | Публикувано на 22.04.2016г.

ДОГОВОР ПО 3-ТА ПОЗИЦИЯ | Публикувано на 22.04.2016г.

ДОГОВОР ПО 4-ТА ПОЗИЦИЯ | Публикувано на 22.04.2016г.