60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на механични и магнитоиндукционни водомери, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“.

 
 
ID номер в Портала на обществените поръчки:  00220-2016-0004

 
 
Решение за откриване на процедурата | Публикувано на 19.08.2016г.
 
Обявление за обществената поръчка | Публикувано на 19.08.2016г.
 
Документация за участие | Публикувано на 19.08.2016г.
 
Разяснение №1 | Публикувано на 07.09.2016г.
 
Разяснение №2 | Публикувано на 07.09.2016г.
 
Решение | Публикувано на 07.09.2016г.
 
Решение за удължаване срока за подаване на оферти
 
Протокол №1 | Публикувано на 28.09.2016г.
 
Протокол №2 | Публикувано на 20.10.2016г.
 
Протокол №3 | Публикувано на 03.11.2016г.
 

Комисията определи дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 08.11.2016 г., 09:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3. | Публикувано на 03.11.2016г.

 
Протокол №4 | Публикувано на 09.11.2016г.
 
Протокол №5 | Публикувано на 23.11.2016г.
 
Доклад | Публикувано на 23.11.2016г.
 
Решение | Публикувано на 24.11.2016г.
 
Договор обособена позиция 1 | Публикувано на 17.01.2017г.
 
Анекс | Публикувано на 01.08.2018.
 

Комисията определи дата и час за публично отваряне на получените оферти за участие в процедурата, а именно – 15.09.2016 г., 11:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. Антон Чехов“ № 3. / Публикувано на 12.09.2016 г.