„Доставка на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“ | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“.

 
 
Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2016-0003
 
Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес:  www.vikblg.com
 
 
1. Документация за участие в процедурата | Публикувано на 20.07.2016 г.
 
2. Решение за откриване на процедура | Публикувано на 20.07.2016 г.
 
3. Обявление за обществена поръчка | Публикувано на 20.07.2016 г.
 
4. Протокол №1 | Публикувано на 19.08.2016 г.
 
5. Протокол №2 | Публикувано на 09.09.2016 г.
 

Комисията определи дата и час за публично отваряне на запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 13.09.2016 г., 14:30 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. Антон Чехов“ № 3. / Публикувано на 09.09.2016 г.

 
6. Протокол №3 | Публикувано на 21.09.2016 г.
 
7. Доклад | Публикувано на 21.09.2016 г.
 
8. Решение | Публикувано на 21.09.2016 г.
 
9. Договор | Публикувано на 17.01.2017 г.
 
10. Анекс | Публикувано на 01.08.2018 г.
 
Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).