60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„Организиране и провеждане на специфично обучение и обучение по ключова компетентност на заети лица във Водоснабдяване и канализация ЕООД – гр. Благоевград с две обособени позиции“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0007
 

  1. Решение | Публикувано на 30.03.2020 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 30.03.2020 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 30.03.2020 г.
  6.  

  7. ЕЕДОП | Публикувано на 30.03.2020 г.
  8.  

  9. Решение за прекратяване | Публикувано на 03.04.2020 г.
  10.