ПП – Доставка на 3 (три) броя автомобили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на 3 (три) броя автомобили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на 3 (три) броя автомобили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 15.12.2014 г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Публичната покана е достъпна на портала на обществените поръчки и е публикувана под №. 9037049.

 

Документация за участие | Публикувано на 04.12.2014г.

Протокол № 1/15.12.2014г. | Публикувано на 15.12.2014г.

Договор за доставка на автомобили | Публикувано на 22.12.2014г.

Плащания по договор