Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация ЕООД-Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация ЕООД-Благоевград

 

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград на абонатите на Дружеството”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя”;

Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги по предварително разпечатани фактури в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя и регистриране на инкасираните фактури в съвместим обмен на данни”;

Обособена позиция № 3: „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя”;

Обособена позиция № 4: „Инкасиране на суми за ВиК услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 23.01.2015 г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Публичната покана е достъпна на портала на обществените поръчки и е публикувана под №. 9037838.

Документация за участие | Публикувано на: 07.01.2015 г.| Променена на 19.01.2015г.

Поради открита техническа грешка в съдържанието на документ: „Техническо предложение, Приложение №2” от документацията за участие,  информираме всички заинтересовани лица, че на 19.01.2015 г. същата е редактирана и файлът е заменен в документацията за участие.

Протокол от работата на комисията | Публикувано на: 19.02.2015г.

ДОГОВОР ПО 1-ВА ПОЗИЦИЯ | Публикувано на 15.04.2015г.

ДОГОВОР ПО 2-РА ПОЗИЦИЯ | Публикувано на 15.04.2015г.

ДОГОВОР ПО 3-ТА ПОЗИЦИЯ | Публикувано на 20.03.2015г.

ДОГОВОР ПО 4-ТА ПОЗИЦИЯ | Публикувано на 20.03.2015г.