ПП – Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги

 

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, чрез публична покана обявява обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 20.04.2015г., 10 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” 3.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала за обществените поръчки и е публикувана под номер № 9040546.

Документация за участие | публикувано на 06.04.2015г.

 

Протокол от работата на комисията | Публикувано на 04.05.2015г.

 

Договор и прложение към него | Публикувано на 14.05.2015г.