ЗОП – Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на регионални поделения Благоевград, Разлог и Гоце Делчев”, по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на регионално поделение Благоевград;

2-ра обособена позиция: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на регионално поделение Разлог”;

 3-та обособена позиция: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на регионално поделение Гоце Делчев”,

за срок от 24 месеца.

 

Срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 10.07.2014г.

Дата на отваряне на офертите – 11.07.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Документацията за участие в процедурата е безплатна.

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача: www.vikblg.com.

Чрез Профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Документацията за участие ще бъде достъпна на профила на купувача до 03.07.2014г.

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0007

 

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Разяснение от 25.06.2014г.

Плащания по договор

Плащания по договор 1