ЗОП – Доставка на тръби | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на тръби

 

Публикувано е Решение за промяна № ПО-01-258/11.07.2014 г. на Управитела на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100, тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа, фитинги и фасонни части за тях”; 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м”; 3-та обособена позиция: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ориентирано PVC (PVC-O)”; 4-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2 с дължина 6 м и фасонни части за тях”. Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0008.

 Решението може да изтеглите от тук.

 Коригираната документация можете да изтеглите от тук.

 Нов срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 11.08.2014г.

Нова дата, място и час на отваряне на офертите – 12.08.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

 Разяснение

 Разяснение 2 от 31.07.2014г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите, уведомява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 10.10.2014 г. в 10:00 часа, в Заседателната зала на Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов” №3.

РЕШЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ПРОТОКОЛ 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ПРОТОКОЛ 2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ПРОТОКОЛ 3 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ПРОТОКОЛ 4 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ПРОТОКОЛ 5 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА