ЗОП – Доставка на комбинирана каналочистачна машина – прекратена | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на комбинирана каналочистачна машина – прекратена

 

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград с решение № ПО–01-327/12.08.2014г. на управителя на дружеството открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на комбинирана каналочистачна машина със система за рециклиране на водата, при условията на договор за финансов лизинг за период от 4 години, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

Срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 10.09.2014г.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 11.09.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Документацията за участие в процедурата е безплатна.

Чрез Профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива), както и датата и часа на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0009

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград с решение №ПО–01-358/10.09.2014г. на управителя на дружеството прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на комбинирана каналочистачна машина със система за рециклиране на водата, при условията на договор за финансов лизинг за период от 4 години, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”, открита с Решение № ПО-01-327/12.08.2014г