ЗОП – Доставка на работно и униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства – прекратена | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на работно и униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства – прекратена

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Доставка на работно и униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства по обособени позиции.

Предмет на обществената поръчка:

Доставка на работно и униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства по обособени позиции както следва:

1-ва обособена позиция – Доставка на зимно и лятно работно и униформено облекло

2-ра обособена позиция – Доставка на зимни и летни работни обувки мъжки/дамски 

3-та обособена позиция – Доставка на лични предпазни средства

 

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2015-0002

Решение за откриване на процедурата | Уникален номер в РОП: 660855 | Публикувано на 09.04.2015г.

 

Обявление за обществената поръчка | Уникален номер в РОП: 660873 | Публикувано на 09.04.2015г.

 

Документация за участие в процедурата | Публикувано на 09.04.2015г.

 

Решение за промяна | Уникален номер в РОП : 662674 | Публикувано на 23.04.2015г.

 

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в настоящото електронно досие на поръчката, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

Разяснения | Публикувано на 14.05.2015г.

Протокол 1 от работата на комисията | Публикувано на 26.06.2015г.

Решение за прекратяване на обществената поръчка| Публикувано на 17.07.2015г.