ЗОП – Доставка на водопроводни тръби от PE100, /PE100RC/, канализационни тръби гладки и гофрирани , фитинги и фасонни части | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на водопроводни тръби от PE100, /PE100RC/, канализационни тръби гладки и гофрирани , фитинги и фасонни части

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на водопроводни тръби от PE100, /PE100RC/, канализационни тръби гладки и гофрирани , фитинги и фасонни части“ по обособени позиции.

 

Предмет на обществената поръчка:

Доставка на водопроводни тръби от PE100, /PE100RC/, канализационни тръби гладки и гофрирани , фитинги и фасонни части по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1 – Доставка на водопроводни тръби от полиетилен висока плътност PE 100;

Обособена позиция 2 – Доставка на водопроводни тръби от полиетилен висока плътност PE 100 RC за алтернативно полагане;

Обособена позиция 3 – Доставка на фитинги и фасонни части за тръби от полиетилен висока плътност PE 100;

Обособена позиция 4 – Доставка на канализационни гофрирани тръби;

Обособена позиция 5 – Доставка на канализационни тръби от гладко PVC и фитинги за тях; 

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2015-0003 

Решение за откриване на процедурата | Уникален номер в РОП: 662032 | Публикувано на 20.04.2015г.

 

Обявление за обществената поръчка | Уникален номер в РОП: 662036 | Публикувано на 20.04.2015г.

 

Документация за участие в процедурата |Публикувано на 20.04.2015г.

 

Решение за промяна | Уникален номер в РОП: 662674 | Публикувано на 04.05.2015г.

Променена документация | Публикувано на 04.05.2015г.

 

Разяснения | Публикувано на 25.05.2015г.

 

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в настоящото електронно досие на поръчката, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

Протокол 1 от работата на комисията | Публикувано на 10.06.2015г.

Протокол 2 от работата на комисията | Публикувано на 09.07.2015г.

Комисията определи дата и час за публично отваряне на плик №3 с ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 15.07.2015 г., 13:30 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес: град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

\Протокол 3 от работата на комисията | Публикувано на 13.07.2015г.

Протокол 4 от работата на комисията | Публикувано на 17.07.2015г.

Решение на комисията | Публикувано на 20.07.2015г.

Договор и приложение към него | Публикувано на 27.08.2015г.

Договор | Публикувано на 15.12.2015 г.