ЗОП-ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ, ТИП „ПИКАП“ И 1 БРОЙ НОВ, НЕУПОТРЕБЯВАН ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ, ТИП „SUV” ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на 10 броя нови, неупотребявани високопроходими автомобили, тип „Пикап“ и 1 брой нов, неупотребяван високопроходим автомобил, тип „SUV” при условията на финансов лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: Доставка 10 броя нови, неупотребявани високопроходими автомобили, тип „Пикап“ и 1 брой нов, неупотребяван високопроходим автомобил, тип „SUV” при условията на финансов лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, разделена на 2 (две) обособени позиции, както следва:

 

1-ва обособена позиция – Доставка на 10 броя нови, неупотребявани високопроходими автомобили, тип „Пикап“

2-ра обособена позиция – Доставка на 1 брой нов, неупотребяван високопроходим автомобил, тип „SUV”.

 

Уникален номер в Портала на обществените поръчки: 00220-2015-0009.

 

Решение за откриване на процедурата | Публикувано на 07.10.2015г.

Обявление за обществената поръчка | Публикувано на 07.10.2015г.

Документация за участие в процедурата | Публикувано на 07.10.2015г.

 

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в настоящото електронно досие на поръчката, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

Протокол 1 | Публикувано на 23.11.2015 г.

Публикувано на 23.11.2015 г. | Комисията определи дата и час за публично отваряне на плик №3 с ценовите предложения на допуснатия участник, а именно – 26.11.2015г., 11:00 часа, в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

 

Протокол 2 | Публикувано на 27.11.2015 г.

Решение  | Публикувано на 27.11.2015 г.

Договор | Публикувано на 15.12.2015 г.