60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098258

 
 

  1. Обява | Публикувано на 23.04.2020 г.
  2.  

  3. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ | Публикувано на 23.04.2020 г.
  4.  

  5. Образци | Публикувано на 23.04.2020 г.
  6.  

  7. Проекто-договор | Публикувано на 23.04.2020 г.
  8.  

  9. Протокол | Публикувано на 06.06.2020 г.
  10.