Доставка на консумативи и реактиви за химичен и микробиологичен анализ на води с лабораторни апарати Спектрофотометри NOVA 400, PHARO 300, WTW Spectro Flex 6600 и Фотометър NOVA 60 за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез публична покана обявява обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка на консумативи и реактиви за химичен и микробиологичен анализ на води с лабораторни апарати Спектрофотометри NOVA 400, PHARO 300, WTW Spectro Flex 6600 и Фотометър NOVA 60 за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

ID номер на публичната покана в Портала на обществените поръчки: 9051826.

Обявление : Публикувано на 29.03.2016 г.

Документация за участие : Публикувано на 29.03.2016 г.

Разяснение | 05.04.2016 г.

Протокол | 30.05.2016 г.