60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ГАРАЖИ И АВТОМИВКА“ В УПИ III, КВ.5 ПО ПЛАНА НА „ПРОМИШЛЕНА ЗОНА“ БЛАГОЕВГРАД”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0015
 

 1. Решение | Публикувано на 02.12.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 02.12.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 02.12.2019 г.
 6.  

 7. Документи | Публикувано на 02.12.2019 г.
 8.  

 9. ЕЕДОП | Публикувано на 05.12.2019 г.
 10.  

 11. Съобщение за отваряне на ценовите предложения | Публикувано на 31.12.2019 г.
 12.