60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Доставка на активна ел. енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0013
 

  1. Решение | Публикувано на 03.10.2019 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 03.10.2019 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 03.10.2019 г.
  6.  

  7. ЕЕДОП | Публикувано на 09.10.2019 г.
  8.