ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Доставка на работно облекло, работни обувки и средства за защита за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на ВиК ЕООД”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0012
 

 1. Решение | Публикувано на 02.10.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 02.10.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 02.10.2019 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 10.10.2019 г.
 8.  

 9. Разяснение | Публикувано на 11.10.2019 г.
 10.  

 11. Разяснение 1 | Публикувано на 17.10.2019 г.
 12.  

 13. Съобщение за отваряне на ценовите предложения | Публикувано на 14.11.2019 г.
 14.  

 15. Протокол 1 | Публикувано на 29.11.2019 г.
 16.  

 17. Протокол 2 | Публикувано на 29.11.2019 г.
 18.  

 19. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 29.11.2019 г.
 20.  

 21. Договор обособена позиция 1 | Публикувано на 27.01.2020 г.
 22.  

 23. Договор обособена позиция 2 | Публикувано на 27.01.2020 г.
 24.