60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Доставка на работно облекло, работни обувки и средства за защита за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на ВиК ЕООД”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0012
 

 1. Решение | Публикувано на 02.10.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 02.10.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 02.10.2019 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 10.10.2019 г.
 8.  

 9. Разяснение | Публикувано на 11.10.2019 г.
 10.  

 11. Разяснение 1 | Публикувано на 17.10.2019 г.
 12.