ПП – Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди” по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100 за питейно-битово водоснабдяване, фитинги и фасонни части за тях”

2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от SN 8 sN/m2, с дължина 6 м.”

3-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN 8 sN/m2, с дължина 6 м.”

Дата, място и час на отваряне на офертите – 23.12.2014г., 09:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Публичната покана е достъпна на портала на обществените поръчки и е публикувана под №. 9037339.

Документация за участие | Публикувано на: 11.12.2014г.

Протокол от работата на комисията | Публикувано на 20.01.2015г.

ДОГОВОРИ

Договор 1-та обособена позиция | Публикувано на 02.02.2015г.

Договор 3-та обособена позиция | Публикувано на 10.02.2015г.