ПП – Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 12.02.2015г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” № 3.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под № 9038505

Документация за участие | Публикувано на 30.01.2015г.

Протокол по чл. 101г., ал.4 от ЗОП | Публикувано на 05.03.2015г.

Договор | Публикувано на 23.04.2015г.