ПП – Доставка на поцинковани фитинги и тръби | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на поцинковани фитинги и тръби

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на поцинковани фитинги и тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 12.03.2015г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под №.9039219

Документация за участие | Публикувано на 25.02.2015г.

Протокол от работата на комисията | Публикувано на 08.05.2015г.