ПП – Осигуряване на застрахователни услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Осигуряване на застрахователни услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, чрез публична покана обявява обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет “Осигуряване на застрахователни услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: “Сключване на групова застраховка “Живот”, с допълнителни покрития.
Обособена позиция №2: “Сключване на задължителна застраховка “Трудова злополука”.
Обособена позиция №3: “Сключване на застраховка “Имущество” /недвижимо и движимо имущество/.
Обособена позиция №4: “Сключване на застраховка “Обща гражданска отговорност на юридически лица”.
Обособена позиция №5: “Сключване на застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”.
Обособена позиция №6: Застраховане на автомобилите, собственост на „ВиК” ЕООД – Благоевград със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, застраховка “Злополука на лицата/местата в МПС” и застраховка „Автокаско”. 

 

Дата, място и час на отваряне на офертите – 22.05.2015 г. 10.30 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

 

Публичната покана е достъпна за участниците на портала за обществените поръчки и е публикувана под номер № 9041618

 

Документация за участие | Публикувано на 11.05.2015г.

 

Разяснения 1 | Публикувано на 13.05.2015г.

Разяснения 2 | Публикувано на 14.05.2015г.

Разяснения 3 | Публикувано на 14.05.2015г.

Разяснения 4 | Публикувано на 14.05.2015г.

Протокол от работата на комисията | Публикувано на 02.06.2015г.

Договор | Публикувано на 02.07.2015г.

Договор 1 | Публикувано на 27.08.2015г

Договор 2 | Публикувано на 27.08.2015г.