ПП – Доставка на поцинковани фитинги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на поцинковани фитинги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на поцинковани фитинги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 26.05.2015 г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.
Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под № 9041697.

Документация за участие | Публикувано на 13.05.2015г.

 

Разяснения | Публикувано на 15.05.2015г.

 

Разяснения 1 | Публикувано на 22.05.2015г.

 

Протокол от работата на комисията | Публикувано на 08.06.2015г.

 

Договор | Публикувано на 26.06.2015г.