ПП – Доставка на гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

 

Водоснабдяване и Канализация ЕООД – Благоевград обявява обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки, с предмет: “Доставка на гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград“.
Номера на процедурата в Портала на обществените поръчки е 9045929.

 

Обявление на публичната покана | Публикувано на 14.09.2015г.

 

Документи за участие | Публикувано на 14.09.2015г.

 

Протокол от работата на комисията | Публикувано на 28.10.2015г.

 

Договор | Публикувано на 26.11.2015 г.