ПП – Доставка на зимно работно и униформено облекло и работни обувки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на зимно работно и униформено облекло и работни обувки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

 

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на зимно работно и униформено облекло и работни обувки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

Номера на процедурата в Портала на обществените поръчки е 9046204.

 

Обявление на публичната покана | Публикувано на 25.09.2015г.

 

Документи за участие | Публикувано на 25.09.2015г.

 

Разяснение | Публикувано на 05.10.2015г.

 

Протокол от работата на комисията | Публикувано на 11.11.2015г.

 

Договор по обособена позиция 1 | Публикувано на 08.12.2015г.

 

Договор по обособена позиция 2 | Публикувано на 08.12.2015г.