ПП – Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура за възлагане на обществена поръчка , с предмет: “Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград”.

 

Номера на процедурата в Портала за обществените поръчки е: 9049375

 

Обявление на публичната покана | Публикувано на 05.01.2016г.

 

Документи за участие | Публикувано на 05.01.2016г.

 

Протокол | Публикувано на 12.02.2016г.

 

Договор | Публикувано на 23.02.2016 г.