60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на ВиК ЕООД – Благоевград”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0006
 

 1. Решение | Публикувано на 16.05.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 16.05.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 16.05.2019 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 16.05.2019 г.
 8.  

 9. Решение за прекратяване | Публикувано на 14.06.2019 г.
 10.  

 11. Съобщение за отваряне на ценовите предложения | Публикувано на 18.06.2019 г.
 12.  

 13. Съобщение за отваряне на ценовите предложения | Публикувано на 18.06.2019 г.
 14.  

 15. Протокол 1 | Публикувано на 05.07.2019 г
 16.  

 17. Протокол 2 | Публикувано на 05.07.2019 г.
 18.  

 19. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 05.07.2019 г.
 20.  

 21. Договор обособена позиция 1 | Публикувано на 19.08.2019 г.
 22.  

 23. Договор обособена позиция 3 | Публикувано на 19.08.2019 г.
 24.