60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Доставка на инертни материали за нуждите на регионалните поделения на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, в три обособени позиции”:
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0004
 

  1. Решение | Публикувано на 29.03.2019 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 29.03.2019 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 29.03.2019 г.
  6.  

  7. ЕЕДОП | Публикувано на 01.04.2019 г.
  8.  

  9. Съобщение | Публикувано на 12.04.2019 г.
  10.