ЗОП – Доставка на водомери за питейна вода и ултразвукови разходомери | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на водомери за питейна вода и ултразвукови разходомери

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Доставка на водомери за питейна вода и ултразвукови разходомери, за нуждите на „Водоснбдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на едноструйни и многоструйни водомери за студена вода”, 2-ра обособена позиция: „Доставка на волтманови (фланшови) водомери за студена вода”, 3-та обособена позиция „Доставка на волтманови (фланшови) водомери за студена вода с импулсен изход”,  4-та обособена позиция: “Доставка на комбинирани водомери за студена вода”, 5-та обособена позиция: „Доставка на ултразвукови разходомери” и 6-та обособена позиция: „Доставка на водомери за студена вода с дистанционно отчитане”,  за срок от 24 месеца.

Срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 20.05.2014г.

Дата на отваряне на офертите – 21.05.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Документацията за участие в процедурата е безплатна.

Чрез Профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Документацията за участие ще бъде достъпна на профила на купувача до 13.05.2014г.

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0003.

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Обявлението за обществената поръчка можете да видите тук.

Разяснение от 28.04.2014г.

Разяснение от 29.04.2014г.

Разяснение от 09.05.2014г.

Разяснение от 12.05.2014г.

Разяснение от 16.05.2014г.

Плащания по договор

Плащания по договор 1