60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Доставка чрез финансов лизинг на специализирани машини за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, по обособени позиции”:
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0002
 

 1. Решение | Публикувано на 20.02.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 20.02.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 20.02.2019 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 20.02.2019 г.
 8.  

 9. Разяснение | Публикувано на 25.02.2019 г.
 10.  

 11. Съобщение за отваряне на офертите | Публикувано на 22.03.2019 г.
 12.  

 13. Протокол 1 | Публикувано на 29.03.2019 г.
 14.  

 15. Протокол 2 | Публикувано на 29.03.2019 г.
 16.  

 17. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 29.03.2019 г.
 18.  

 19. Договор по обособена позиция 1 | Публикувано на 10.05.2019 г.
 20.  

 21. Договор по обособена позиция 2 | Публикувано на 10.05.2019 г.
 22.  

 23. Договор по обособена позиция 3 | Публикувано на 10.05.2019 г.
 24.  

 25. Договор по обособена позиция 4 | Публикувано на 10.05.2019 г.
 26.  

 27. Договор по обособена позиция 5 | Публикувано на 10.05.2019 г.
 28.  

 29. Договор | Публикувано на 10.05.2019 г.
 30.