ЗОП – Хидроизолация на водните камери на стоманобетонови напорни резервоари за питейно-битово водоснабдяване | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Хидроизолация на водните камери на стоманобетонови напорни резервоари за питейно-битово водоснабдяване

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Хидроизолация на водните камери на стоманобетонови напорни резервоари за питейно-битово водоснабдяване, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”, за срок от 24 месеца.

Срок за получаване на оферти – до 16:00 часа на 27.05.2014г.

Дата на отваряне на офертите – 28.05.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Документацията за участие в процедурата е безплатна.

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача: www.vikblg.com.

Чрез Профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Документацията за участие ще бъде достъпна на Профила на купувача до 20.05.2014г.

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0004.

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.