ЗОП – Покупка на горива | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Покупка на горива

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Покупка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане, по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: “Покупка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Благоевград и гр. Симитли”;

2-ра обособена позиция: “Покупка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Разлог, гр. Банско, гр. Белица, гр. Якоруда, гр. Добринище, с. Места, гр. Гоце Делчев, с. Сатовча”;

3-та обособена позиция:  “Покупка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на териториата на гр. Хаджидимово, с. Гърмен”,  за срок от 12 месеца.

Срок за получаване на оферти – до 16:00 часа на 03.06.2014г.

Дата на отваряне на офертите – 04.06.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Документацията за участие в процедурата е безплатна.

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя „Профил на купувача”, на адрес: www.vikblg.com.

Чрез Профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Документацията за участие ще бъде достъпна на Профила на купувача до 27.05.2014г.

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0005.

За повече информация, натиснете тук.