ЗОП – Доставка на спитарелни кранове, възвратни клапи, пожарни хидранти и резервни части за тях | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на спитарелни кранове, възвратни клапи, пожарни хидранти и резервни части за тях

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на спитарелни кранове, възвратни клапи, пожарни хидранти и резервни части за тях, за влагане в системите за питейно-битово водоснабдяване, по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: „Доставка на спирателни кранове тип „ШИБЪР””; 2-ра обособена позиция: „Доставка на тротоарни спирателни кранове от полиацетат”; 3-та обособена позиция „Доставка на спирателни кранове и възвратни клапи до 2” (вентил спирателен сферичен, спирателен кран с изпразнител, спирателен кран шибърен, филтър за водомер до 2”); 4-та обособена позиция: “Доставка на клапи и филтри” и 5-та обособена позиция: „Доставка на пожарни хидранти”, за срок от 24 месеца.

Срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 10.06.2014г.

Дата на отваряне на офертите – 11.06.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Документацията за участие в процедурата е безплатна.

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя „Профил на купувача”: www.vikblg.com.

Чрез „Профила на купувача” възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Документацията за участие ще бъде достъпна на „Профила на купувача” до 03.06.2014г.

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0006.

За повече информация, натиснете тук.

За да изтеглите необходимите документи, натиснете тук.

 

Информация, относно спиране на обществената поръчка за кранове.