ЗОП – Покупка на горива | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Покупка на горива

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Покупка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: “Покупка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Разлог, гр. Банско, гр. Гоце Делчев”;

2-ра обособена позиция: “Покупка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Якоруда, гр. Белица, гр. Добринище, с. Сатовча”;

3-та обособена позиция: “Покупка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, на територията на гр. Хаджидимово, с. Марчево”, за срок от 12 месеца.

Срок за получаване на оферти – до 16:00 часа на 04.11.2014г.

Дата на отваряне на офертите – 05.11.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Документацията за участие в процедурата е безплатна.

Чрез Профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0010

Заповече информация, натиснете тук.
Обявлението може да видите тук.
За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

06.11.2014г. Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите, уведомява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 12.11.2014 г. в 10:00 часа, в Заседателната зала на Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов” №3.сграда на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов” №3.

Доклад от работата на комисия | Публикувано:19.11.2014 г.

Протокол №1 от работата на комисията | Публикувано:19.11.2014 г.

Протокол №2 от работата на комисията | Публикувано:19.11.2014 г.

Решение за класиране на участниците и обявяване  на изпълнител | Публикувано:19.11.2014 г.

Решение прекратяване на обособени позиции | Публикувано:19.11.2014 г.

Договор “Покупка на горива” | Публикувано на: 30.01.2015г.