ЗОП – Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти по обособени позиции | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти по обособени позиции

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти, за влагане в системите за питейно-битово водоснабдяване, по обособени позиции.

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи и пожарни хидранти, за влагане в системите за питейно-битово водоснабдяване, по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: „Доставка на спирателни кранове тип „ШИБЪР” – 1-ва група”;

2-ра обособена позиция: „Доставка на спирателни кранове тип „ШИБЪР” – 2-ра група”;

3-та обособена позиция: „Доставка на спирателни кранове тип „ШИБЪР” – 3-та група”;

4-та обособена позиция: „Доставка на тротоарни спирателни кранове от полиацетат”;

5-та обособена позиция: „Доставка на спирателни кранове и възвратни клапи до 2” (вентил спирателен сферичен, спирателен кран с изпразнител, спирателен кран шибърен, филтър за водомер до 2”)”;

6-та обособена позиция: „Доставка на клапи и филтри”;

7-ма обособена позиция: „Доставка на пожарни хидранти”;

8-ма обособена позиция: „Доставка на пожарен хидрант надземен, чупещ се”

 

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2014-0011

 

Решение за откриване на процедурата | Уникален номер в РОП: 632728 | Публикувано:10.11.2014 г.

 

Обявление за обществената поръчка | Уникален номер в РОП: 632732 | Публикувано:10.11.2014 г.

 

Документация за участие в процедурата | Публикувано:10.11.2014 г.

 

 Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в настоящото електронно досие на поръчката, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

Разяснения:
Разяснение ПО-01-413/14.11.2014г. | Публикувано:14.11.2014 г.

 

Решение за промяна | Уникален номер в РОП: 634182 | Публикувано:20.11.2014 г.

Пълно описание на предмета на поръчката | Публикувано на: 20.11.2014 г.

Условия за участие | Публикувано:20.11.2014 г. 

Протоколи:

– Протокол 1 от работата на комисията | Публикувано на 20.01.2015г.

– Протокол 2 от работата на комисията | Публикувано на: 27.02.2015г.

– Протокол 3 от работата на комисията | Публикувано на: 27.02.2015г.

– Протокол 4 от работата на комисията | Публикувано на: 27.02.2015г.

– Протокол 5 от работата на комисията | Публикувано на: 27.02.2015г.

– Протокол 6 от работата на комисията | Публикувано на: 27.02.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | Публикувано на 11.02.2015г.

Решение за избор на изпълнител | Публикувано на: 27.02.2015г.

Договор по обособена позиция 1 | Публикувано на 05.05.2015г.

Договор по обособени позиции 2, 3 и 4 | Публикувано на 05.05.2015г.

Договор по обособени позиции 5, 6, 7 и 8 | Публикувано на 05.05.2015г.