ЗОП – Доставка на регулираща и спирателна арматура и фасонни части | Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на регулираща и спирателна арматура и фасонни части

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на регулираща и спирателна арматура и фасонни части“

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки:00220 – 2015 -0001

Решение за откриване на процедурата|Уникален номер в РОП: 650250 | Публикувано:24.02.2015 г.

Обявление за обществената поръчка|Уникален номер в РОП: 650254 | Публикувано: 24.02.2015 г.

Документация за участие в процедурата|Публикувано: 24.02.2015 г.

 

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в настоящото електронно досие на поръчката, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

Протокол 1 от работата на комисията | Публикувано на 08.05.2015г.

Протокол 2 от работата на комисията | Публикувано на 17.06.2015г.

Протокол 3 от работата на комисията | Публикувано на 30.06.2015г.

 

Комисията определи дата и час за публично отваряне на плик №3 с ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 22.06.2015 г., 10:30 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

 

Решение | Публикувано на 01.07.2015г.

 

Протокол 4 от работата на комисията |Публикувано на 02.11.2015г.

 

Решение 1 | Публикувано на 02.11.2015г.

Решение 2 | Публикувано на 18.05.2016г.