60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на услуги чрез глобална система за навигация и определяне местоположението (GPS или равностойни)”.

 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9079851

 

 1. Обява | Публикувано на 20.08.2018 г.
 2.  

  РАЗЯСНЕНИЕ

  До
  Всички заинтересовани лица

  Във връзка с обява за събиране на оферти с предмет:

  „Предоставяне на услуги чрез глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)”.

  Поради допуснати технически грешки, Възложителят предоставя коригирана документация за участие. Всички участници следва да се съобразят и да използват настоящата документация

   

 3. Документация за участие | Публикувано на 22.08.2018 г.
 4.  

 5. Разяснение | Публикувано на 24.08.2018 г.
 6.  

  РАЗЯСНЕНИЕ

  До
  Всички заинтересовани лица

  Във връзка с обява за събиране на оферти с предмет: „Предоставяне на услуги чрез глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)”.

  Оценката по показател Т2 – Срок за изпълнение на доставката и монтаж на всички устройства оценява предложения от участника срок. Максимален брой точки получава най-краткият предложен срок. Останалите предложения се оценяват по формулата:

  T2=((Най-кратък предложен срок)/(Предложен срок на оценяваното предложение))*20

   

 7. Протокол | Публикувано на 31.08.2018 г.
 8.  

 9. Договор | Публикувано на 02.10.2018 г.
 10.