ЗОП – Доставка на 3 броя нови комбинирани багера-товарачи, един брой минибагер, 2 камиона с товароносимост до 10 тона, товарен миниван, пътнически минибус до 14 места при условията на финансов лизинг | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на 3 броя нови комбинирани багера-товарачи, един брой минибагер, 2 камиона с товароносимост до 10 тона, товарен миниван, пътнически минибус до 14 места при условията на финансов лизинг

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Доставка на 3 броя нови комбинирани багера-товарачи, един брой минибагер, 2 камиона с товароносимост до 10 тона, товарен миниван, пътнически минибус до 14 места при условията на финансов лизинг по обособени позиции, както следва:

 

1-ва обособена позиция – Доставка на земекопна техника:

Доставка на 3 броя нови комбинирани колесни багера-товарачи и един брой минибагер.

 

2-ра обособена позиция – Доставка на тежкотоварни камиони:

Доставка на 2 камиона с товароносимост 10 т.

 

3-та обособена позиция – Доставка на моторни превозни средства:

Доставка на товарен минибус тип Ван, пътнически минибус с 14 места.

 

Уникален номер на поръчката в Регистър обществени поръчки: 00220-2015-0004

Решение за откриване на процедурата | Уникален номер в РОП: 662362 | Публикувано на 22.04.2015г.

 

Обявление за обществената поръчка | Уникален номер в РОП: 662374 | Публикувано на 22.04.2015г.

 

Документация за участие в процедурата | Публикувано на 22.04.2015г.

 

Разяснения | Публикувано на 21.05.2015г.

 

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в настоящото електронно досие на поръчката, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

 

Протокол 1 от работата на комисията | Публикувано на 18.06.2015г.

 

Комисията определи дата и час за публично отваряне на плик №3 с ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 23.06.2015 г., 10:30 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

 

Протокол 2 от работата на комисията | Публикувано на 29.06.2015г.

 

Решение | Публикувано на 01.07.2015г.

 

Договор | Публикувано на 12.09.2015г.