ЗОП – Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

 

ВиК ЕООД Благоевград обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”

 

Уникален номер на поръчката в Портала на обществените поръчки: 00220-2015-0005.

 

Решение за откриване на процедурата | Уникален номер в РОП: 670354 | Публикувано на 05.06.2015г.

 

Обявление за обществената поръчка | Уникален номер в РОП: 670368 | Публикувано на 05.06.2015г.

 

Документация за участие в процедурата | Публикувано на 05.06.2015г.

 

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в настоящото електронно досие на поръчката, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

 

Разяснения 1 | Публикувано на 13.07.2015г.

 

Протокол 1 | Публикувано на 08.10.2015г.

Протокол 2 | Публикувано на 18.11.2015г.

 

Комисията определи дата и час за публично отваряне на плик №3 с ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 18.11.2015 г., 11:30 часа, в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. 

Протокол 3 | Публикувано на 03.12.2015г.

 

Решение на комисията | Публикувано на 03.12.2015г.

 

Договор | Публикувано на 03.02.2016г.