60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инертни материали за нуждите на регионалните поделения на “Водоснабдяване и Канализация ЕООД” Благоевград” в три обособени позиции.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076904

 
 

  1. Обява | Публикувано на 06.06.2018 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 06.06.2018 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване срока за получаване на оферти | Публикувано на 15.06.2018 г.
  6.  

  7. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 20.07.2018 г.
  8.