ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инертни материали за нуждите на регионалните поделения на “Водоснабдяване и Канализация ЕООД” Благоевград” в три обособени позиции.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076904

 
 

 1. Обява | Публикувано на 06.06.2018 г.
 2.  

 3. Документация за участие | Публикувано на 06.06.2018 г.
 4.  

 5. Информация за удължаване срока за получаване на оферти | Публикувано на 15.06.2018 г.
 6.  

 7. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 20.07.2018 г.
 8.  

 9. Договор по обособена позиция 1 |
 10.  

 11. Договор по обособена позиция 2 |
 12.  

 13. Договор по обособена позиция 3 |
 14.