60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за ново изграждане на строеж “Склад” с идентификатор 04279.77.18, местността “Джампалица” по КК на гр.Благоевград “

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076900

 
 

  1. Обява | Публикувано на 06.06.2018 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 06.06.2018 г.
  4.