60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН ХЛОР И НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ ЗА НУЖДИТЕ НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД” БЛАГОЕВГРАД в 2 обособени позиции“

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076899

 
 

  1. Обява | Публикувано на 06.06.2018 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 06.06.2018 г.
  4.  

  5. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 29.06.2018 г.
  6.  

  7. Договор | Публикувано на 14.08.2018 г.
  8.