60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на инертни материали за нуждите на регионалните поделения „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград в 3 обособени позиции“

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9076305

 
 

  1. Обява | Публикувано на 21.05.2018 г.
  2.  

  3. Информация за публикуваната обява | Публикувано на 21.05.2018 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 21.05.2018 г.
  6.  

  7. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти | Публикувано на 30.05.2018 г.
  8.  

  9. Съобщение за прекратяване на процедурата | Публикувано на 06.06.2018 г.
  10.