60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Осигуряване на застрахователни услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции“.

 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9068248

 
 

 1. Информация за публикувана обява | Публикувано на 13.09.2017 г.
 2.  

 3. Обява | Публикувано на 13.09.2017 г.
 4.  

 5. Документация-за-участие | Публикувано на 13.09.2017 г.
 6.  

  На основание чл. 53 от ППЗОП „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява промяна на датата и часа за отваряне на офертите по процедура чрез събиране на оферти с обява, с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции“.
  Отварянето на офертите ще се извърши на 27.09.2017 г., 13:00 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

   
  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти | Публикувано на 21.09.2017 г.

   
  Протокол от работата на комисията | Публикувано на 13.10.2017 г.